Overzicht referentieprojecten Schuwer Opleiding & Advies

Opleiding, training en scholing

 • Algemene wet bestuursrecht: alle tranches en andere wijzigingen
 • Actualiteiten Awb
 • Jurisprudentie Awb
 • Gemeenterecht
  • Griffiers
  • Gemeenteraad
  • Integriteit, gedragscode
 • Wabo
 • Jeugdwet en Wmo-2015
 • Vakgerichte opleidingen, zoals BA, HBDO, ALO, Vakopleiding leerplichtambtenaar, Leergangen griffier en commissiegriffier, Opleiding Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht
 • Introductiecursus “Werken bij de gemeente c.q. de provincie”
 • Leergang “Gemeentelijk Beleidsadviseur” (maatwerktraject)
 • Behandeling van bezwaarschriften
 • Handhaving
 • Subsidieverstrekking

Adviezen en consults

 • Legal audits Gemeenten Breukelen (concernbreed), Raalte (concernbreed en op afdelingsniveau), Heerde (uitvoering Wabo), Neder-Betuwe (concernbreed)
 • Maatwerkadviezen inzake toepassing Awb, Kieswet, Gemeentewet, Wabo en Wet openbaarheid van bestuur in concrete situaties
 • Juridisch advies in integriteitskwesties
 • Vervaardiging bezwaarschriften, verweerschriften, vertegenwoordiging in bezwaar en beroep
 • Procesvoering, vanaf het indienen van een aanvraag tot het voeren van (hoger) beroepsprocedures
 • Organisatie en aanpak doorvoeren van wijzigingen en/of aanpassingen in subsidiestructuur
 • Advisering deelgemeentebestuur inzake voorgenomen aanpassing deelgemeentestructuur
 • Ontwerpen en beoordelen verordeningen en andere juridische documenten
 • Trainingen voor gemeenteraden, raadscommissies en raadsfracties
 • Ontwikkeling, begeleiding en evaluatie nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Harlingen
 • Training commissievoorzitters
 • Externe projectbegeleiding en –advisering op bestuurlijk-juridisch gebied
 • Oprichting Contactgroep Algemeen Bestuursrecht, waarbinnen voorzitter- en bestuurslidmaatschap vervuld
 • Extern adviseur implementatie Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Harmonisatie en actualisering Algemene subsidieverordening en subsidieregelingen
 • Opschonen en actualiseren Verordeningen, nadere regels en beleidsregels Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning

Samenwerkingspartners

(Alle verwijzingen openen in een nieuw venster)